මධ්‍යම තරංග ඇන්ටනාව

A medium wave antenna or AM ඇන්ටනාව or MF antenna (medium frequency antenna), is a type of radio antenna that is designed to receive and transmit radio signals in the medium frequency (MF) range, which spans from 300 kHz to 3 MHz.

 

At a basic level, a medium wave antenna works by capturing radio waves from the environment and converting them into an electrical signal that can be received and processed by a radio receiver. This is accomplished through a process called electromagnetic induction, in which the radio waves induce electrical currents in the conductive material of the antenna. The electrical current is then transmitted to the radio equipment using a coaxial cable or other type of wiring.

 

Medium wave antennas are commonly used in a wide variety of applications, including broadcasting, communications, navigation, and scientific research. The following are some of the key applications of medium wave antennas:

 

 1. විකාශනය: Medium wave antennas are commonly used for broadcasting radio signals over long distances. They are particularly useful for broadcasting news, music, and other forms of audio content.
 2. සන්නිවේදනය: Medium wave antennas can also be used for two-way radio communication, such as in commercial and military applications. These antennas can facilitate reliable communication over long distances, even in areas where other types of communication infrastructure may be unavailable.
 3. Navigation: Medium wave antennas are an essential component of radio navigation systems, such as the radio beacons used in aviation. These antennas help pilots navigate by providing signals that can be used to calculate position and other information.
 4. විද්යාත්මක පර්යේෂණ: Medium wave antennas are used in scientific research, such as for studying ionospheric propagation and other phenomena related to radio waves. They are also used in radio astronomy for detecting and analyzing electromagnetic radiation from outer space.

 

In summary, medium wave antennas are versatile and widely used in a variety of applications. They work by capturing radio waves through electromagnetic induction and can be used for broadcasting, communications, navigation, scientific research, and many other purposes.

 

A high-quality medium wave antenna is important for a medium wave radio station because it directly affects the quality and strength of the signal that the station transmits. A quality antenna can enhance the station's broadcast coverage, reception, and signal strength, resulting in better overall performance and audience reach. 

 

Here are some reasons why a high-quality medium wave antenna is important:

 

 • Increased coverage: A well-designed antenna system allows a station to increase its coverage area, reaching more listeners. A higher gain antenna can take in more signal from the transmitter, increasing the distance that the signal can travel.
 • Better signal quality: A high-quality antenna can help to improve the signal quality, making it less susceptible to interference or distortion from other signals or environmental factors. This leads to a clearer, more consistent signal for listeners.
 • Improved reception: A high-quality antenna on the receiving end can help to increase the strength of the signal being picked up by the radio, leading to a better overall reception experience for the listener.
 • Enhanced power handling: A well-built antenna is able to handle high power levels without causing distortion or other issues, which is important when transmitting over long distances.
 • නියාමන අනුකූලතාව: The FCC often requires that medium wave broadcasters adhere to certain rules and regulations regarding the type and quality of antenna they use. A quality antenna helps to ensure compliance with these regulations.

 

In summary, a high-quality medium wave antenna is important for a radio station because it can increase coverage, improve signal quality, enhance reception, handle high power levels, and meet regulatory requirements. This results in a better overall broadcasting experience for the station and its listeners.

How many types of medium wave antennas are there?
There are several types of medium wave antennas that can be used for a medium wave station. The following are the most common types of medium wave antennas, along with an explanation of how they work.

1. Vertical Monopole Antenna: This type of antenna is a simple vertical wire or pole that stands straight and is grounded at the base. It is used for broadcast stations and has a radiation pattern that is vertically polarized, with most of the energy radiated straight up. This antenna does not require a ground plane, but it does require an extensive ground system for adequate performance.

2. Dipole Antenna: A Dipole antenna consists of two equal-length wires or poles that are separated by an insulator and fed with a balanced transmission line. This type of antenna is used for both transmitting and receiving stations. Usually, a dipole antenna is made of wire and mounted horizontally between two supporting poles. Dipole antennas are omnidirectional and have a radiation pattern that is perpendicular to the wire.

3. T-Antenna: A T-antenna is another type of antenna used for medium-wave broadcasting. It consists of a vertical wire (the "T") connected to the transmitter, with two horizontal conductors at the bottom of the vertical radiator. The two horizontal wires act as a ground system. This type of antenna has a radiation pattern that is omnidirectional.

4. Ferrite Rod Antenna: The ferrite rod antenna is a type of antenna that is used in small portable and handheld receivers. It is a rod-shaped core made of ferrite material, around which is wound a coil of wire to form an inductive loop. The ferrite core increases the efficiency of the antenna by concentrating the magnetic field around the coil. It is an example of a directional antenna and can be used to locate a signal source by rotating the antenna to find the direction of maximum signal strength.

5. Loop Antenna: Loop antennas are used for both receiving and transmitting. They consist of a loop of wire or a coil that is arranged in a figure-eight shape. These antennas work by producing a magnetic field when radiated by an incoming radio signal. This magnetic field induces an electrical current in the loop, which is then amplified and processed by the radio equipment.

In conclusion, these are the main types of medium wave antennas that are used for broadcasting, transmitting and receiving radio signals. Each antenna has its own unique characteristics and uses depending on the specific needs of the broadcasting or communication system. The efficiency and the radiation pattern of an antenna depend on its design, placement, and support structure.
How far can a medium wave antenna cover?
The coverage of a medium wave antenna can vary widely depending on several factors, including the power of the transmitter, the type of antenna used, the height of the antenna above the ground, the frequency of the signal, and the conductivity of the ground.

In general, with a 5-10 kW medium wave transmitter and a well-designed antenna system, a station can cover an area of 50-100 miles during the daytime and 100-300 miles or more at night. However, actual coverage will depend on many factors and may vary significantly depending on the specific location and environmental conditions.

To improve the coverage of a medium wave antenna, here are some tips:

1. ඇන්ටෙනාවේ උස වැඩි කරන්න: The higher the antenna is above the ground, the greater the coverage area. This is because the radio waves can travel further in the upper atmosphere with less obstruction from the ground.

2. Use a higher power transmitter: Increasing the transmitter power can also improve coverage, but this can be expensive and may require additional licensing and equipment.

3. දිශානුගත ඇන්ටෙනාවක් භාවිතා කරන්න: Directional antennas can concentrate the signal in a particular direction, which can be useful for targeting specific geographic areas and reducing wasted energy.

4. Improve the ground conductivity: Ground conductivity plays a significant role in the coverage of medium wave stations. Installing a better ground system or choosing a location with good conductivity can improve the efficiency of the antenna.

5. Use antenna tuning or matching units: These units can help to maximize power transfer between the transmitter and the antenna, resulting in improved coverage and reduced interference.

In conclusion, the coverage of a medium wave antenna is largely determined by several factors, including the power of the transmitter, the type of antenna used, the height of the antenna above the ground, the frequency of the signal, and the conductivity of the ground. By following some basic guidelines, it is possible to optimize the performance of a medium wave antenna and improve its coverage in a given area.
What are the most important specifications of a medium wave antenna?
The physical and RF specifications of a medium wave antenna can vary depending on the specific application, but some of the most important factors to consider include:

1. සංඛ්යාත පරාසය: The frequency range of a medium wave antenna is typically in the range of 530 kHz to 1700 kHz.

2. සම්බාධනය: The impedance of a medium wave antenna is typically around 50 ohms. The impedance of the antenna should be matched to the impedance of the transmission line to ensure maximum power transfer.

3. ධ්‍රැවීකරණය: The polarization of a medium wave antenna can be either vertical or horizontal, depending on the specific application and installation.

4. විකිරණ රටාව: The radiation pattern of a medium wave antenna determines the direction and intensity of the radiated electromagnetic energy. The radiation pattern can be omnidirectional, directional, or bi-directional, depending on the specific application.

5. ලාභය: The gain of a medium wave antenna is a measure of its ability to boost the signal level in a given direction. A higher gain antenna will provide greater signal strength in a specific direction.

6. කලාප පළල: The bandwidth of a medium wave antenna is the range of frequencies over which it can efficiently transmit or receive signals. The bandwidth of an antenna can be increased by increasing the physical size of the antenna or by using a more complex design.

7. කාර්යක්ෂමතාව: The efficiency of a medium wave antenna is a measure of how much of the power transmitted by the transmitter is actually radiated as electromagnetic energy. A more efficient antenna will provide greater signal strength for a given transmitter power output.

8. VSWR (වෝල්ටීයතා ස්ථාවර තරංග අනුපාතය): VSWR is a measure of the amount of reflected power from the antenna due to impedance mismatch. A high VSWR can result in reduced performance and potential damage to the transmitter.

9. අකුණු ආරක්ෂණය: Lightning can cause serious damage to antennas. A properly designed medium wave antenna should include features such as lightning rods, grounding systems, and surge arrestors to protect against lightning strikes.

In summary, the physical and RF specifications of a medium wave antenna are important considerations when designing and selecting an antenna for a specific application. A properly designed and optimized antenna can provide improved performance, greater signal strength, and reliable communication.
What are the structures of a medium wave antenna?
A medium wave antenna typically consists of a wire or set of wires arranged in a specific shape or configuration, such as a horizontal dipole or a vertical monopole. The antenna may also have additional elements, such as reflectors or director elements, to improve its performance. The size and shape of the antenna can depend on factors such as the frequency of the signal it is designed to receive or transmit, the available space for installation, and the desired radiation pattern. Some common types of medium wave antennas include the T-antenna, the folded dipole antenna, and the ground plane antenna.
Is medium wave antenna equals to AM broadcast antenna and why?
Yes, a medium wave antenna is essentially the same thing as an AM broadcast antenna, as medium wave frequencies are used for AM (Amplitude Modulation) radio broadcasting. In fact, the terms "medium wave" and "AM" are often used interchangeably to refer to the same range of frequencies (530 kHz to 1710 kHz in North America).

So, an antenna designed for medium wave frequencies is also suitable for AM broadcasting, and vice versa. The antenna is tuned to resonate at the desired frequency of the signal, which is then either transmitted or received by the antenna. The goal of the antenna is to efficiently convert electrical energy into electromagnetic radiation, which can be transmitted through space (for broadcasting) or received from the airwaves (for radio reception).
What are differences between medium wave antenna, shortwave antenna, microwave antenna, and longwave antenna?
There are several key differences between medium wave, shortwave, microwave, and longwave antennas:

1. සංඛ්යාත පරාසය: Each type of antenna is designed to operate at specific frequencies. Medium wave antennas are designed to operate in the range of 530 kHz to 1710 kHz, while shortwave antennas cover a wider range from 1.6 MHz to 30 MHz. Longwave antennas cover frequencies from 30 kHz to 300 kHz, while microwave antennas operate in the range of 1 GHz to 100 GHz (or higher).

2. Size and shape: The size and shape of the antenna are also important factors that differ between these different types. For example, medium wave antennas can be relatively compact, consisting of a simple dipole or monopole antenna. In contrast, shortwave antennas are often longer and more complicated, with multiple elements to cover the wide range of frequencies. Longwave antennas may be even larger, while microwave antennas are generally much smaller and more directional.

3. Propagation characteristics: The way that radio waves propagate through the atmosphere depends on the frequency of the signal. For example, medium wave signals can travel relatively long distances through the ionosphere, but are susceptible to interference from other signals and atmospheric conditions. Shortwave signals can also travel long distances, but are less susceptible to interference and can be used for international broadcasts, while microwave signals are highly directional and are often used for point-to-point communication over short distances.

4. අයදුම්පත: Each type of antenna is often associated with specific applications. Medium wave antennas are primarily used for AM broadcast radio, while shortwave antennas are used for international broadcasting, amateur radio, and other applications. Longwave antennas are often used for navigation, while microwave antennas are used for communication systems and technologies, such as cell phones, Wi-Fi, and radar.

In summary, each type of antenna is designed to operate at specific frequencies and has different size and shape characteristics, propagation qualities, and applications.
What consists of a complete medium wave antenna system?
A complete medium wave antenna system for a broadcasting station would typically include the following equipment:

1. Antenna mast or tower - a tall structure that supports the antenna system, typically made of steel or other strong material.

2. Antenna tuning unit (ATU) - a matching network that allows the transmitter to effectively couple to the antenna system, often used to match impedance between transmitter and antenna.

3. Balun - an electrical component that converts unbalanced signals to balanced signals or vice versa.

4. සම්ප්රේෂණ මාර්ගය - a coaxial cable or other type of cable that connects the transmitter output to the antenna system.

5. Antenna monitor system - an equipment that measures power and SWR (Standing Wave Ratio) of the signal being transmitted and reflectivity of the antenna.

6. Lightning arresters - devices that provide protection from lightning strikes to prevent damage to the antenna system.

7. භූගත උපකරණ - a grounding system to protect the antenna system from static electricity discharges.

8. Tower lighting equipment - lighting system installed on the antenna tower to indicate its presence at night and comply with safety regulations.

9. Audio processing equipment - ensures high-quality audio signals for transmitting on air.

10. Studio equipment - for generating and broadcast radio programs.

11. සම්ප්‍රේෂකය - that converts the electrical signals from the studio into radio waves and amplifies it to the required output.

In summary, a typical medium wave broadcasting station's antenna system consists of an antenna mast or tower, antenna tuning unit, balun, transmission line, antenna monitor system, lightning arresters, grounding equipment, tower lighting equipment, audio processing equipment, studio equipment, and transmitter.
What are differences between transmission and reception type of medium wave antenna?
There are several key differences between medium wave radio transmitting antennas and medium wave radio receiving antennas:

1. මිල: Generally, transmitting antennas are more expensive than receiving antennas due to their larger size and more complex design. The cost of a transmitting antenna can range from tens of thousands to millions of dollars, while receiving antennas are typically much more affordable.

2. අයදුම්පත්: Transmitting antennas are used to send radio signals over long distances, such as for commercial AM radio broadcasting, military communications, or maritime navigation. Receiving antennas, on the other hand, are used to pick up radio signals for listening purposes, such as for personal AM radio reception or for use in an amateur radio station.

3. කාර්ය සාධනය: The performance of a transmitting antenna is typically measured by its radiation efficiency, the ability to transmit a signal over long distances, and its ability to handle high power levels without distortion or damage. Receiving antennas, on the other hand, are typically measured by their sensitivity, the ability to pick up weak signals, and their ability to reject unwanted signals.

4. ව්යුහයන්: Transmitting antennas are often much larger and more complex than receiving antennas, with multiple elements and often requiring a high tower or mast for support. Receiving antennas can be much smaller and less complex, such as a simple wire or loop antenna.

5. සංඛ්යාතය: The design of transmitting and receiving antennas can differ based on the frequency of the signal they are intended to transmit or receive. Medium wave transmitting antennas are designed to operate in the range of 530-1710 kHz, while receiving antennas may be designed to cover a wider range of frequencies for different applications.

6. ස්ථාපනය: Transmitting antennas require careful installation and calibration to ensure proper performance and adherence to FCC regulations. Receiving antennas can be installed more easily or may not require as much calibration.

7. අලුත්වැඩියාව සහ නඩත්තුව: Transmitting antennas may require more frequent maintenance or repair due to their size and use, while receiving antennas may be more resilient and require less maintenance.

In summary, transmitting antennas are larger and more complex than receiving antennas, and are used for sending radio signals over long distances. They require careful installation and calibration, and can be more expensive to purchase and maintain. Receiving antennas are typically smaller and less complex, and are used for picking up radio signals for listening purposes. They can be easier to install and require less maintenance and calibration than transmitting antennas.
How to choose the best medium wave antenna?
When choosing a medium wave antenna for a radio station, several factors need to be considered to ensure the best performance. These factors include:

1. ඇන්ටෙනා උස: In general, the higher the antenna, the better the performance. A taller antenna will give a larger coverage area and produce a stronger signal.

2. Antenna type: There are different types of medium wave antennas to choose from, including monopoles, dipoles, and loop antennas. The type of antenna will depend on the specific needs of the radio station.

3. දිශානතිය: Directional antennas are often used to reduce interference from other stations and electrical noise. They can focus the transmit power in a specific direction that maximizes the coverage area.

4. Ground system: The right ground system is critical to ensure optimal antenna performance. The ground system provides a low-impedance path for the radio frequency (RF) energy to flow back to the transmitter.

5. සම්බාධනය ගැලපීම: Matching the antenna impedance to the transmitter's output impedance is essential to ensure maximum power transfer and minimize signal reflections.

By considering these factors, a radio station can select the right medium wave antenna that will provide the best performance for their needs.
How to choose medium wave antenna base on AM transmitter output power?
Choosing the right medium wave antenna for an AM broadcast transmitter depends on several factors, including the transmitter's power level and the desired coverage area. Here are some general guidelines to consider when choosing antennas for AM broadcast transmitters with different power levels:

1. බලය: For lower power transmitters, a simple dipole or monopole antenna may be sufficient, while larger transmitters may require a directional antenna or a loop antenna to achieve the desired coverage area.

2. සංඛ්‍යාත පරාසය: Different antennas are designed for different frequency ranges, so it's important to select an antenna that is designed specifically for the frequency range of the transmitter.

3. Ground System: The ground system is a critical component of any AM broadcast antenna system and can have a significant impact on antenna performance. Higher power transmitters typically require a more extensive and sophisticated ground system for optimal performance.

4. Desired coverage area: Desired coverage area is one of the most important factors when choosing an antenna. The antenna's radiation pattern, height, and directionality all play an essential role in determining the coverage area, and must be designed to meet specific requirements of the broadcast.

5. Budget constraints: Different antenna types have varying costs, so budget constraints may need to be considered when choosing an antenna. Monopole and dipole antennas are typically less expensive than loop antennas or directional antennas.

In general, when selecting an AM broadcast antenna for a transmitter with different power levels, it's essential to select an antenna that matches the transmitter's frequency range, desired coverage area, and power requirements. An experienced broadcast engineer can help determine the most appropriate antenna based on these factors and other engineering considerations.
What certificates are needed for medium wave antenna system buildup?
The certificates required to set up a complete medium wave antenna system for a medium wave station can vary depending on the location of the broadcaster and the specific regulations governing radio frequency transmission in that area. However, some of the certificates that may be required in most countries include the following:

1. බලපත්‍රය: To operate a medium wave station, you will need to apply for an FCC license in the United States, a CRTC license in Canada, or an Ofcom license in the UK, depending on your location. This license authorizes the use of radio frequencies and provides guidelines on the technical parameters for the station, including the antenna system.

2. Professional Certificate: Professional certification, such as that issued by the Society of Broadcast Engineers (SBE), can help demonstrate expertise in the field and increase credibility as a professional in the industry.

3. Safety Certificate: A safety certificate indicates that you have the knowledge and proper training to operate safely in dangerous environments, such as when climbing towers.

4. Electrical Certificate: An electrical certificate demonstrates that you have the knowledge and training necessary to install, maintain, and repair electrical systems, including the systems used in antenna installations.

5. Grounding Certificate: To ensure proper grounding, it is critical to have a grounding certificate, indicating that you have an understanding of how to properly earth the antenna system and associated equipment.

It's important to note that regulations and certifications may vary by country and locality, and it's essential to research local laws and regulations to determine the specific requirements for setting up a complete medium wave antenna system for a medium wave station.
What is the full process of a medium wave antenna from production to installation?
The process of producing and installing a medium wave antenna in a radio station can involve several stages, including the following:

1. නිර්මාණය: The process starts with the design of the antenna based on the specific needs of the radio station. The design will take into account factors such as coverage area, directional requirements, and frequency band to ensure optimal performance.

2. නිෂ්පාදනය: Once the design is finalized, the antenna will be manufactured. The manufacturing process will depend on the specific antenna type and may involve the production of specialized components such as reflectors or insulators.

3. පරීක්ෂා කිරීම: After manufacturing is complete, the antenna will be tested to ensure it meets the design specifications. Testing may involve measuring the antenna's impedance, gain, and radiation pattern.

4. නැව්ගත කිරීම: Once the antenna has passed the testing phase, it will be shipped to the radio station for installation.

5. ස්ථාපනය: The installation process will involve physically installing the antenna on the radio station's property. This may involve erecting a tower or mounting the antenna on an existing structure such as a building. The installation process may also involve the installation of a ground system to ensure optimal performance.

6. ගැලපීම්: After the antenna is installed, adjustments may need to be made to optimize performance. This may involve adjusting the antenna's height or directionality or fine-tuning the impedance matching.

7. නඩත්තු කිරීම: Finally, regular maintenance and inspection of the antenna will be necessary to ensure it continues to perform optimally over time. This may involve periodic testing and adjustment to account for environmental factors that may impact performance, such as changes in weather or nearby construction.

In summary, the process of producing and installing a medium wave antenna involves several stages, from design and manufacturing to testing, shipping, installation, adjustments, and ongoing maintenance. Each stage is critical to ensuring optimal antenna performance for the radio station.
How do you correctly maintain a medium wave antenna?
Proper maintenance of a medium wave antenna is essential to ensure optimal performance over time. Here are some best practices for maintaining a medium wave antenna:

1. නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම: The antenna should be inspected regularly for signs of damage or wear and tear. This includes checking for corrosion, loose connections, and damage to physical components like reflectors or insulators. It's essential to fix any issues that are found quickly before they can lead to more significant problems later.

2. පිරිසිදු කිරීම: Dirt, debris, and other contaminants can build up on the surface of the antenna, limiting its performance. Regular cleaning can help remove these contaminants and ensure optimal signal transmission. Use a soft-bristled brush or a low-pressure water rinse to carefully clean the antenna without damaging it.

3. Ground system maintenance: The ground system is a critical component of the antenna, providing a low-impedance path for the RF energy to flow back to the transmitter. Inspect the grounding system to ensure that it is properly connected and in good condition. Ground rods should be free of corrosion and rinsed with water to remove soil buildup.

4. ගැලපීම්: Over time, changes in the physical environment around the antenna can affect its performance. Adjustments to the antenna's height, directionality, or impedance matching may be necessary to maintain optimal performance. A qualified technician should perform these adjustments.

5. Regular testing: Regular testing of the antenna's performance is critical to ensure optimal signal transmission. Measuring the antenna's impedance, gain, and radiation pattern can help detect performance issues and ensure prompt correction before the quality of the station's broadcast is negatively affected.

By following these best practices, a medium wave antenna can be correctly maintained, providing optimal performance and extending its useful lifespan.
How do you repair a medium wave antenna if it fails to work?
If a medium wave antenna fails to work, a number of factors could be at play, such as a damaged component, a disconnected connection, or a problem with the grounding system. Here is a general process for repairing a medium wave antenna:

1. Inspect the antenna: Conduct a visual inspection of the antenna to see if there is any visible damage, such as a broken element, a damaged insulator, or a corroded component. Take note of anything that appears damaged or out of place.

2. Check the electrical connections: Check all electrical connections for loose or corroded connections. Damaged or worn connectors should be replaced.

3. Test the antenna: Use an antenna analyzer or other testing equipment to measure the antenna's impedance, gain, reflection coefficient, and other performance indicators. This helps isolate whether the problem is with the antenna radiation, its impedance matching or the transmission line.

4. Troubleshoot the antenna system: If the problem cannot be isolated to the antenna itself, the antenna system will need to be analyzed. This can involve analyzing the transmitter, the transmission line, and the grounding system.

5. Make necessary repairs: Once the problem has been isolated, make the necessary repairs. This could involve replacing damaged components, repairing connections, or adjusting the antenna height or directionality, or impedance matching.

6. Test the repaired antenna: Once the repairs have been made, test the repaired system to ensure it is now working correctly. It’s advisable to conduct some test transmissions to check the quality of the reception.

It's essential to note that repairing a medium wave antenna can be a complex process and requires the services of a licensed technician with the necessary skills and experience to diagnose the problem and make the required repairs. With proper attention and care, however, a medium wave antenna can provide reliable, high quality broadcasts for many years to come.
What qualifications of an engineer are needed for medium wave antenna system buildup?
The qualifications required to set up a complete medium wave antenna system for a medium wave station depend on a variety of factors, including the size of the station, the complexity of the antenna system, and local regulations and requirements. However, in general, the following qualifications are typically required:

1. අධ්යාපනය: A degree in electrical engineering or related fields such as radio communications, broadcast engineering, or telecommunications may be an asset.

2. කර්මාන්ත පළපුරුද්ද: Building and maintaining a medium wave antenna system requires hands-on experience in radio broadcasting, antenna systems, and RF engineering.

3. සහතික කිරීම: Certification by relevant industry bodies, such as the Society of Broadcast Engineers (SBE), may be required to prove your expertise in the field.

4. Knowledge of relevant laws and regulations: This is necessary to ensure compliance with local regulations and regulatory bodies, such as the FCC in the United States or Ofcom in the United Kingdom.

5. Knowledge of engineering design software: The use of specialized software such as MATLAB, COMSOL and Autocad is essential for designing complete medium wave antenna system.

6. Physical ability: The ability to climb towers and work in demanding outdoor environments is an important consideration, given the nature of the work.

In summary, to set up a complete medium wave antenna system for a medium wave station, you should have relevant education, industry experience, certification, knowledge of laws and regulations, knowledge of engineering design software, and physical ability. It is also important to stay up to date on the latest developments and technologies in the field.
ඔබට කෙසේද?
මම සනීපෙන්

පරීක්ෂණයක්

පරීක්ෂණයක්

  අප අමතන්න

  contact-email
  සම්බන්ධතා-ලාංඡනය

  FMUSER ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්.

  අපි සැමවිටම අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට විශ්වාසදායක නිෂ්පාදන සහ සැලකිලිමත් සේවාවන් සපයන්නෙමු.

  ඔබ කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධව සිටීමට කැමති නම්, කරුණාකර යන්න අප අමතන්න

  • Home

   මුල් පිටුව

  • Tel

   tel

  • Email

   විද්යුත් තැපෑල

  • Contact

   අමතන්න